deomises@gmail.com [skype i correu]
deomises@hotmail.com [correu]
Lluís Servé Galan [facebook]
@
deomises [twitter]

20/1/16

Soporífera experiència (o Còrpora sanguínia)[RepteDCXX]

Era assegut al sofà amb la frase llegida pocs minuts abans en la única obra en vers del premi Nobel francès (però d'origen algerià), Albert Camus (Cinematografia i altres fantasmes [1973]: “La realitat de la sang sempre cal trobar-la en la ferida”*), mentre la soporífera influència dels petons i dels manyacs d'aquella parella d'actors teutons envaïa l'aparell televisor de casa meva, i, al mateix temps, les urpes de Morfeu embadalien els meus sentits de forma íntegra i en progressió geomètrica, com els aforismes expressats enmig de les converses delirants pronunciades per Kongzi o Kong Fuzi (Confuci, per al públic occidental) i reunides amb extrem rigor i professionalitat pels seus deixebles, alhora fent d'escrivents al seu servei, i que encara avui en dia podem llegir a Les Analectes (altrament conegudes, tot seguint la traducció més exacta del mandarí i de la seva transcripció pinyin corresponent, amb el títol de Discussions sobre les paraules o, inclús també, amb el de Converses de Confuci [que podríem trobar de manera més fàcil dins dels Quatre llibres, junt amb el Mengzi (o El llibre de Menci), el Daxue (o El gran ensenyament) i el Zhong Yong (o El mig invariable)]), un dels quals caldria plasmar per entendre aquest estat de la ment i de la resta de la còrpora: “A la maduresa, quan l'energia de la sang és a la seva plenitud, cal salvaguardar-se de la ràbia [Analectes; Llibre XVI {Ji Shi}.7]” **

Com deia, i per resumir, dormia com un soc davant del televisor encès, quan, de sobte i sense esperar-m'ho, valgui la redundància, va sonar el timbre del domicili, la qual cosa espantà les mascotes que habitaven entre aquelles quatre parets i l'amo de les mateixes. L'odissea d'alçar aquell embalum carni i de cercar les plantofes amb resultats satisfactoris, malgrat el retard i el constrenyiment del marge entre la timbrada i l'obertura del dispositiu, que clausurava amb pany i clau el meu habitatge, fou força àgil i ràpida, segons les expectatives que hauria ofert el panorama narrat si hagués estat presenciat per qualsevol testimoni accidental. Per això, fou magna i summa la meva sorpresa en no trobar-hi ningú palplantat damunt del pelut de l'entrada (que, en una desgastada tipografia prou macarrònica com antiquada per ser un producte de parada de mercat o de saldo). Només un cubell d'uns colors que atemptaven contra la integritat de les còrnies amb unes tisores que (segons semblava a simple vista) sí que havien consumat un atemptat físic (degut al rastre purpuri de la sang que les enllefiscava) dins seu. Ben a la vora, unes ulleres de sol, que em servirien per evitar aquell sidral visual en primera instància, i un parell d'entrades per a l'estrena de la setena part de la Guerra de les Galàxies (altrament coneguda amb el títol de Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, dirigida pel genial J. J. Adams, sota la tutela i la producció del no menys espectacular George Lucas). Enmig d'un renec prou sorollós i palpable (per no dir audible), seguit pel nom de pila de la meva xicota, anunciava que acceptava l'oferiment.

L'atmosfera tan Brian de Palma que havia creat augmentava el mèrit d'aquella claudicació espontània i instantània. La pel·lícula alemanya podria ser visualitzada en un altre moment. En dinou vegades ja l'havia vista cinc d'elles i, per tant, la realitat era que, restés a casa o me n'anés a la sessió golfa amb bona companyia, el majordom seguiria essent l'assassí. La segona opció era la millor, sens dubte.


*Trad. del francès per Jaume Botes i Mafill (1985).
**Trad. de la versió anglesa, traduïda directament del xinès, del prof. Mr. Oliver William Goldsworth Wordsmith, per Josep Antoni Pladener i Carvall-Arumí (2011).

1 comentari:

deomises ha dit...

Soporífera experiencia (o Corpachón sanguíneo)


Estaba sentado en el sofá con la frase leída pocos minutos antes en la única obra en verso del premio Nobel francés (pero de origen argelino), Albert Camus (Cinematografía y otros fantasmas [1973]: "La realidad de la sangre siempre hay que encontrarlos en la herida" *), mientras la soporífera influencia de los besos y los mimos de aquella pareja de actores teutones invadía el aparato televisor de mi casa, y, al mismo tiempo, las garras de Morfeo embelesaban mis sentidos de forma íntegra y en progresión geométrica, como los aforismos expresados ​​en medio de las conversaciones delirantes pronunciadas por Kongzi o Kong Fuzi (Confucio, para el público occidental) y reunidas con extremo rigor y profesionalidad por sus discípulos, a la vez haciendo de escribientes a su servicio, y que aún hoy en día podemos leer en Las Analectas (también conocidas, siguiendo la traducción más exacta del mandarín y de su transcripción pinyin correspondiente, con el título de Discusiones sobre las palabras o, incluso también, con el de Conversaciones de Confucio [que podríamos encontrar de manera más fácil dentro de los Cuatro libros, junto con el Mengzi (o El libro de Mencio), el Daxue (o La gran enseñanza) y el Zhong Yong (o El medio invariable)]), uno de los cuales habría que plasmar para entender este estado de la mente y del resto del corpachón: "En la madurez, cuando la energía de la sangre está en su plenitud, es necesario salvaguardarse de la rabia [Analectas; Libro XVI {Ji Shi}.7]" **

Como decía, y para resumir, dormía como un tronco frente al televisor encendido, cuando, de repente y sin esperármelo, valga la redundancia, sonó el timbre del domicilio, lo que asustó a las mascotas que habitaban entre aquellas cuatro paredes y al dueño de las mismas. La odisea de levantar aquel bulto cárnico y de buscar las pantuflas con resultados satisfactorios, a pesar del retraso y el apremio del margen entre la timbrada y la apertura del dispositivo, que clausuraba a cal y canto mi vivienda, fue bastante ágil y rápida, según las expectativas que habría ofrecido el panorama narrado si hubiera sido presenciado por cualquier testigo accidental. Por ello, fue magna y suma mi sorpresa al no encontrar a nadie plantado sobre el felpudo de la entrada (que, en una desgastada tipografía bastante macarrónica como anticuada por ser un producto de parada de mercadillo o de saldo). Solamente un cubo de unos colores que atentaban contra la integridad de las córneas con unas tijeras que (según parecía a simple vista) sí habían consumado un atentado físico (debido al rastro purpúreo de la sangre que las manchaba) en su interior. Muy cerca, unas gafas de sol, que me servirían para evitar aquel desbarajuste visual en primera instancia, y un par de entradas para el estreno de la séptima parte de la Guerra de las Galaxias (también conocida con el título de Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, dirigida por el genial J. J. Adams, bajo la tutela y la producción del no menos espectacular George Lucas). En medio de un insulto bastante ruidoso y palpable (por no decir audible), seguido por el nombre de pila de mi novia, anunciaba que aceptaba el ofrecimiento.

La atmósfera tan Brian de Palma que había creado aumentaba el mérito de aquella claudicación espontánea e instantánea. La película alemana podría ser visualizada en otro momento. En diecinueve veces ya la había visto cinco de ellas y, por tanto, la realidad era que, me quedara en casa o me fuera a la sesión golfa en buena compañía, el mayordomo seguiría siendo el asesino. La segunda opción era la mejor, sin duda.


* Trad. del francés por Jaume Botas y Mafill (1985).
** Trad. de la versión inglesa, traducida directamente del chino, del prof. Mr. Oliver William Goldsworth WordSmith, por Josep Antoni Pladener y Carvallo-Arumí (2011).d.